Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Toepassingsgebied.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod gedaan bij de leverancier, op de onderhandelingen en de overeenkomsten afgesloten met de leverancier en op hun uitvoering, ongeacht de plaats waar en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen.

Het aanvaarden van de offerten of leveringen van de leverancier omvat tevens de uitdrukkelijke goedkeuring van onderhavige algemene voorwaarden, zelfs in geval zij in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

Afwijkingen van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen conventioneel te zijn bedongen. De overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan niet is afgeweken, blijven in dit geval onverminderd van toepassing.

Bestellingen

2. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien de leverancier hiermede heeft ingestemd.

3. De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermende producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.

Levering

4. De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Verpakkingskosten en vervoerskosten zijn voor de rekening van de klant. Bij franko levering wordt steeds de goedkoopste vervoerregeling getroffen; wenst de klant een andere regeling dan zijn de meerkosten te zijnen laste.

5. De goederen reizen steeds voor risico van de klant. De leveringstermijnen gelden enkel als richtlijn voor de leverancier en zijn niet bindend. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud en kunnen in geen geval de annulering van een bestelling met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid, boetes of prijsverminderingen, tenzij bij opzet of grove nalatigheid vanwege de leverancier tengevolge waarvan de levering geen nut meer heeft.

6. Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de leveringsbon of verzendingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.

Klachten

7. Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt. De klant die de levering binnen deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering comform de bestelling te hebben bevonden. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor verborgen gebreken.

8. Indien de klant nalaat levering te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf het ogenblik van de ontvangst van een afleveringsnota, verzendingsdocument of gelijkwaardig document, of bij gebrek hieraan bij ontvangst van de factuur.

9. Gedeeltelijke benuttiging van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. De leverancier behoudt zich het recht voor levering van een goed uitgevoerd werk in plaats van eventueel foutief werk.

Verantwoordelijkheid

10. Onverminderd het recht tot herstelling in natura in hoofde van de leverancier zal in geval van aanvaarding van een klacht wegens niet-conforme of gebrekkige levering, de verantwoordelijkheid van de leverancier in ieder geval beperkt blijven tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van het order, met uitsluiting van elke vorm van directe of indirecte schadevergoeding. De leverancier wijst alle verdere verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar.

De door de leverancier verkochte goederen en materialen zijn gewaarborgd tegen verborgen gebreken tijdens een periode van 6 maand vanaf de leveringsdatum, deze waarborg beperkt zich uitsluitend tot de herstelling of vervanging op kosten van de leverancier van de gebrekkige goederen of materialen, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle kosten, vergoedingen of schadeloosstelling.

De garantie omvat evenmin de vervanging van materialen of goederen wegens normale slijtage, beschadiging tengevolge van nalatigheid, gebrekkig onderhoud, verkeerd of nietconform gebruik of welkdanige andere oorzaak dan een intrinsiek gebrek van de geleverde goederen.

De teruggave van de goederen en materialen kan alleen gebeuren mits uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de leverancier. De vervangen goederen blijven eigendom van de leverancier. Het indienen van een klacht om welke reden dan ook, zelfs binnen de voorgeschreven termijnen, ontheft de koper niet van zijn verplichting steeds te betalen op de vervaldag.

11. De leverancier is in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen veroorzaakt gedurende de levering/plaatsing bij de klant alsook bij de leverancier zelf.

Betaling

12. De facturen zijn betaalbaar op de exploitatiezetel van de leverancier te Landegem

De betalingen geschieden contant, zonder enige korting of compensatie, tenzij anders werd bepaald.

Er zullen geen materialen besteld worden voor de betaling van het voorschot.

13. De aanvaarding van wissels, cheques, mandaten, kwitanties e.d. door de leverancier, doet geen afbreuk aan de toepassing van deze algemene voorwaarden.

14. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is.

Bij niet-betaling op de vervaldag is aan de leverancier van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % per jaar, alsook een forfaitaire vergoeding van 10 % op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 75 €.

15. Bij facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledige geleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volledige levering.

Ontbinding

16. In geval van annulatie van een bestelling zal aan de leverancier in elk geval een vergoeding verschuldigd zijn van minimaal 30 % van de verkoopprijs of van het totale factuurbedrag. Indien de klant zijn verbintenissen niet nakomt, of bij gemis van betaling van de factuur op de vervaldag, zal de leverancier het recht hebben de overeenkomst hetzij als ontbonden te beschouwen lastens de klant, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, met betaling van een verbrekingsvergoeding a rato van minimaal 30 % van de verkoopprijs, hetzij de verkoop af te dwingen, onverminderd het recht van de leverancier onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog openstaan voor reeds uitgevoerde leveringen. Zo de schade van de leverancier hoger bedraagt van 30 % van de koopprijs is de leverancier gerechtigd op integrale schadevergoeding.

17. Indien op verzoek van de klant de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering geschorst wordt, zal voor wat betreft het reeds uitgevoerde gedeelte van het werk of van de levering, de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of levering of stadium van uitvoering,

onverminderd de toepassing van bovenvermelde minimale verbrekingsvergoeding van 30 % op de verkoopprijs van het niet uitgevoerde gedeelte.

Eigendomsvoorbehoud

18. De verkochte goederen en materialen, met inbegrip van alle toebehoren, blijven eigendom van de leverancier, zolang de klant de verkoopprijs, vermeerderd met de verschuldigde verwijlintresten en het schadebeding, niet heeft betaald, hetzij tot de volledige uitvoering van de verplichtingen van de klant, zelfs in het geval de goederen reeds aan derden zouden zijn overgemaakt of aan derden doorverkocht.

Iedere gehele of gedeeltelijke vervreemding van de goederen door de koper, in schending van het eigendomsrecht van de verkoper, maakt een misbruik van vertrouwen uit, gesanctioneerd krachtens artikel 491 van het Strafwetboek.

Anderzijds behoudt de leverancier zich uitdrukkelijk het recht voor de akte die de verkoop vaststelt, hetzij de facturatie, te laten overschrijven teneinde te genieten van het voorrecht van de verkoper, voorzien bij art. 20 van de Wet van 16 december 1851.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

19. Elke betwisting die ontstaat tussen de leverancier en de klant behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent en in voorkomend geval de Vrederechter van het kanton Zomergem.

Het Belgisch recht is van toepassing, ook bij grensoverschrijdende contracten.